Inrättande av enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna genomföra denna ansökan/anmälan måste du bifoga en Situationsplan.

1. situationsplan visar avloppsanläggningens läge (inkluderande utsläppspunkt av spillvatten vid andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser, byggnader, plats för eventuell provgrop, uppställningsplats för slamtömningsbil (skala 1:400-1:1000).

Nedanstående handlingar kan också komma att krävas för att din ansökan ska anses vara komplett.

2. Längd- och tvärsektion ska bifogas när ansökan avser infiltration eller markbädd.

3. Om avloppsvattnet ska omhändertas av marken, till exempel i en infiltrationsanläggning ska du bifoga Resultat från undersökning av markens infiltrationsförutsättningar (till exempel genom siktanalys eller perkolationstest) och/eller besiktning av provgrop utförd av sakkunnig.

4. I förekommande fall leverantörens beskrivning samt Drift- och underhållsinstruktioner.

Din ansökan/anmälan behandlas först när den anses vara komplett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa