Språkval

LÄS MER

 

Blankett för språkval inför årskurs 6.

Enligt skollagen ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

En elev får i stället för ett språk som erbjudits välja något av följande språk som språkval:

1. Det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,

2. Svenska eller svenska som andra språk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andra språk,

3. Engelska,

4. Teckenspråk.

Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre elever än fem väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses är ett nationellt minoritetsspråk.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se