Ansökan om investeringsmedel - anläggning

LÄS MER

Denna ansökan bifogas blanketten "Ansökan om verksamhetsbidrag" med bilagor gällande:
• Den planerade investeringen
• Lämpliga underlag avseende beskrivning, ekonomisk planering osv.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se