Verksamhetsbidrag - Ansökan

LÄS MER

Ansökan av verksamhetsbidrag för förening/organisation.

Bifogas ansökan:
• Ägandehandling, hyreskontrakt eller liknande
• Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse samt bokslut/ ekonomisk redovisning)
• Verksamhetsplan och budget för kommande år
• Stadgar (endast vid startbidrag)
• Protokoll från föreningens bildande (endast vid startbidrag)

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se