Inkomstförfrågan för fastställande av avgift inom Omsorgsförvaltningen

LÄS MER

Information gällande inkomstförfrågan

I Socialtjänstlagen har nya regler fastställts för avgifter inom vård och omsorg. Fr.o.m. den 1 januari 2003 beräknas avgift på följande sätt; nettoinkomst minus förbehållsbelopp = avgiftsunderlag. Avgiften fastställs till viss procent av avgiftsunderlaget.

Nettoinkomsten består av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital minus skatter plus bostadstillägg/bostadsbidrag.

Förbehållsbeloppet är det belopp som vård- och omsorgstagaren har rätt att behålla av sin nettoinkomst, innan kommunen får ta ut avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och bostadskostnad.

Minimibeloppet, som har fastställts av regeringen, skall täcka normala levnadsomkostnader utom bostadskostnad.

Omsorgstagarens bostadskostnad beräknar kommunen enligt samma regler som lagen om bostadstillägg till pensionärer med flera. För att kommunen ska kunna göra en avgiftsberäkning behöver vi uppgifter om dina/era inkomster och bostadskostnader.


Så här fyller du i blanketten

Personuppgifter

Fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress. Om du är gift eller sambo, skall du även fylla i din makes/makas eller sambos personuppgifter. Kryssa i rutan för ”Make/maka” eller ”Sambo”. Det är viktigt att du fyller i din makes/makas eller sambos adress, eftersom avgifter beräknas på olika sätt om man har gemensam bostad eller om man bor i separata bostäder. Skriv även i uppgifter om hemmavarande barn. Om din faktura skall skickas till annan än dig, ange fakturaadress och bifoga fullmakt.

Avstår från att lämna inkomstuppgift

Om du ej vill lämna inkomstuppgift och därmed betalar den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Kryssa i rutan, underteckna och skicka in blanketten.

Samtycker att kommunen hämtar inkomstuppgifter

För att kommunen automatiskt ska kunna hämta de förmåner i form av pensioner, sjukersättning, livräntor med mera som utbetalas av Pensionsmyndigheten krävs det ett samtycke av dig. Kryssa i rutan för samtycke.
Övrig pension/inkomst från exempelvis underhållsstöd, Alecta, AMF, SPV och KPA måste redovisas i kronor per månad (före skatt). Fyll även i om du har inkomst av tjänst (exempelvis lön, arvoden, sjukersättning) i kronor per månad. Bifoga kopia av din/er senaste lönespecifikation/utbetalningsavier. Om du har inkomst av näringsverksamhet fyller du i uppskattad inkomst för innevarande år (exempelvis lön, arvoden, privata uttag), bifoga kopia av dina/era utbetalningsavier samt senaste deklaration.
Om du är gift, skall du även ange din makes/makas inkomster eftersom makars inkomster summeras och delas med hälften på varje make (tudelningsprincipen) vid avgiftsberäkningen. Om du är sambo, skall du däremot inte ange din sambos inkomster, eftersom kommunen då endast tar med dina inkomster vid avgiftsberäkningen. Detta beror på att sambor inte har lagstadgad underhållsskyldighet för varandra.

Överskott av kapital

Förmögenhet påverkar inte avgiften för vård och omsorg, annat än när det gäller avkastning av förmögenhet (räntor, utdelning och liknande). Även kapitalvinster vid försäljning av tillgångar räknas som inkomst av kapital. Fyll i eventuellt överskott på kapital per 31 december föregående år i kronor per år. Uppgifter om överskott hämtar du från dina kontrolluppgifter, exempelvis årsbesked från banken.
Om du är gift, skall du även ange din makes/makas överskott av kapital. Bifoga kopia av dina/era kontrolluppgifter.

Skattefria bidrag/ersättningar

Fyll i eventuella skattefria bidrag och/eller ersättningar genom att ange typ av bidrag samt belopp i kronor per månad. Som skattefria bidrag räknas barnbidrag, studiebidrag, ersättningar från AGS för sjukfall som inträffat före år 1991 och stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor (exempelvis om du har ett stipendium på 4 000 kronor, så anger du 1 000 kronor). Om du är gift, skall du även ange din makes/makas bidrag/ersättningar. Bifoga handlingar som styrker dina/era uppgifter.

Merkostnader

Minimibeloppet, som har fastställts av regeringen, skall täcka normala levnadskostnader utom bostadskostnad. Om du på grund av särskilda omständigheter har merkostnader som överstiger minimibeloppet (se information i avgiftsbroschyren) kan du ansöka om att få en höjning av minimibeloppet vid avgiftsberäkningen. Behovet av höjning skall vara av varaktig karaktär (regelbundet återkommande under större delen av minst ett år) och uppgå till minst 200 kronor per månad. Detta kan gälla merkostnader för specialkost, god man, rehabilitering/habilitering eller andra aktiviteter som du inte kan eller bör avstå ifrån. Framförallt yngre funktionshindrade kan även ha merkostnader i samband med familje- eller arbetssituation, fritidsaktiviteter, bosättning, familjebildning och mindre hushållsinvesteringar. Du kan däremot inte få höjt minimibelopp på grund av bostadskostnader, kostnader för räntor eller lånekostnader.
För att få höjt minimibelopp skall du kunna styrka merkostnaden (bifoga kopia av kvitton eller räkningar eller bifoga kopia av läkarintyg om merkostnaden beror på sjukdom/funktionshinder). Fyll i vilken typ av utgift det handlar om (exempelvis god man) och din merkostnad i kronor. Fyll även i om beloppet gäller per månad eller annan period. Beslut om höjning gäller för högst ett år i taget.

Bostadstillägg/bostadsbidrag

Om du har sökt och får bostadstillägg/bostadsbidrag, fyller du i summan för vad du får i bidrag i kronor per månad. Om du är gift eller sambo och du och din make/maka eller sambo bor i gemensam bostad, fyller du i vad ni får tillsammans i bostadstillägg/bostadsbidrag. Om du är gift eller sambo och du och din make/maka/sambo bor i separata bostäder, fyller du endast i vad du får i bostadstillägg/-bidrag för din bostad. Bifoga handlingar som styrker dina/era uppgifter, exempelvis en kopia på Försäkringskassans beslut.

Bostadskostnad för permanentbostad (ej fritidshus)

Om du är gift eller sambo och du och din make/maka/sambo bor i gemensam bostad, fyller du i kostnaden för er gemensamma bostad. Bor ni däremot i separata bostäder, fyller du endast i uppgifter om kostnader för din bostad. Make/makas bostadskostnad uppges under särskilda upplysningar.
Om du/ni bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt fyller du i uppgift om vad du/ni betalar i månadshyra. Bifoga kopia på senaste hyresspecifikation/bostadsrättsavgift. Hyran skall anges inklusive kostnader för uppvärmning, men exklusive hushållsel. Ingår hushållsel i hyran, skall du ange detta under särskilda upplysningar. Om du/ni har bostadslån och bostadsrätten lämnats som säkerhet för lånet, skall du även fylla i vad du/ni betalar i räntekostnader (ej amortering) per år. Bifoga kopia på lånehandlingar (exempelvis skuldebrev, låneavi). Månadshyra för garage och motorvärmare ingår inte beräkning för bostadskostnad.
Om du/ni bor i småhus eller villa ska du ange bostadens fastighetsbeteckning och taxeringsvärde i kronor. Om du/ni har lån i fastigheten, skall du även fylla i skuldbeloppet samt vad du/ni betalar i räntekostnader (ej amortering) per år sedan eventuellt räntebidrag dragits av. Bifoga handlingar som styrker dina/era uppgifter, exempelvis senaste fastighetstaxeringsbeslut och låneavi. Uppvärmnings- och driftskostnader räknas enligt schablon. För att kommunen skall kunna göra denna beräkning, skall du ange din/er bostadsyta i kvadratmeter (ej biyta eller tomtyta). Om du/ni bor i eget småhus på lantbruksenhet är det bara uppgifter om bostadsbyggnaden som skall anges.
Om du/ni hyr ut bostaden, fyller du i hur stor bostadsyta som hyrs ut.
Särskilda regler gäller om man bor i andelshus, eget tvåfamiljshus, egen flerfamiljsfastighet, eget eller arrenderat småhus på lantbruksenhet. Kryssa i rutan om du/ni bor i sådan bostad. Beskriv i så fall vilken typ av bostad du bor i under särskilda upplysningar.

Särskilda upplysningar

Här har du möjlighet att skriva mer utförligt om du har några särskilda upplysningar om någon uppgift du lämnat på blanketten.

Underskrift

Fyll i ort och dagens datum och underteckna sedan blanketten med ditt namn. Om du är gift eller sambo skall även din make/maka/sambo underteckna blanketten. Om du/ni har fått hjälp att fylla i blanketten anger du personens namn och telefonnummer.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se