Anmälan till överförmyndaren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Av 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen och 15 § p 6 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följer att socialtjänsten är skyldiga att anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. Anmälan om sådant behov görs genom denna e-tjänst. När överförmyndarförvaltningen tar emot anmälan utreder vi förutsättningarna för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Till anmälan ska social utredning bifogas. Om möjligt ska också ett läkarintyg bifogas anmälan, blankett för läkarintyg finns på Socialstyrelsens hemsida (https://www.socialstyrelsen.se/). Tänk på att: GDPR uppställer sju dataskyddsprinciper varav uppgiftsminimering är en. Denna princip innebär att enbart nödvändiga personuppgifter för det specifika ändamålet ska bli insamlade. Vi påminner därför om att minimera mängden information i anmälan och fokusera på den enskildes behov av hjälp kopplat till godmanskap eller förvaltarskap (bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa