Intresseanmälan - uppdrag som god man för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett antal ensamkommande barn kommer årligen till Sverige. Överförmyndaren förordnar gode män till ensamkommande barn under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös och omfattas av lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt vistas i Avesta-, Fagersta, Hedemora- och Norbergs kommuner.

Om ett barn vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt I föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Detsamma gäller om barnets föräldrar eller annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har fått uppehållstillstånd här p.g.a dödsfall eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva förmyndarskapet eller vårdnaden.

Godmanskapet är en tillfällig lösning på barnets behov av en ställföreträdare i avvaktan på att det avgörs om barnet får uppehållstillstånd eller inte. När barnet fått permanent uppehållstillstånd gör socialtjänsten en utredning om behov finns av en särskild förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten fattar beslut om att förordna en särskild förordnad vårdnadshavare eller inte. Om en sådan förordnas upphör godmanskapet. Om särskilt förordnad vårdnadshavare inte förordnas, upphör godmanskapet utan särskilt beslut när barnet fyllt 18 år.

Den gode mannen ska i förmyndares och vårdnadshavares ställe ha en samordnande roll och företräda barnet i alla sammanhang, tillvarata deras intressen och på olika sätt verka för barnets bästa, såväl i ekonomiska och personliga angelägenheter. Den har samma juridiska ställning som en förälder. Till skillnad från en förälder ansvarar dock gode mannen inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Inte heller har gode mannen någon försörjningsskyldighet gentemot barnet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa