Begäran att använda mina övriga rättigheter enligt Artikel 16-22 GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du begära, med stöd av dataskyddsförordningens, EU 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 16-22, att använda dina övriga rättigheter.

Information om vad dina rättigheter innebär enligt GDPR hittar du på kommunens hemsida hedemora.se under Dataskydd.

Personuppgiftsansvarig ska på begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter att ha mottagit din begäran, lämna dig information om vilka åtgärder som vidtagits enligt artiklarna 16-22 GDPR. Tiden får vid behov förlängas med ytterligare två månader med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Om en förlängning blir aktuell, kommer du att kontaktas av oss innan förlängningsperioden påbörjas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa