Lotteri - Ansökan

LÄS MER

Ansökan för lotteritillstånd via blankett.

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

  • Information om föreningen
  • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
  • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
  • Lotterikontrollant*
  • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se