Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om bidrag för anpassning av bostad. 

 

Handlingar som förutom denna blankett skall lämnas till kommunen:
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
- Medgivande från samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare att anpassningsåtgärderna får vidtas. 

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se