Dödsboanmälan/ekonomiskt bistånd för begravningskostnader - Ansökan

LÄS MER

Viktigt att tänka på

Dödsboanmälan

Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan, i vissa fall, ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan görs av Omsorgsförvaltningen, i Hedemora kommun, efter utredning av dödsboets ekonomi och ett hembesök i dödsboet.

Dödsboanmälan görs under förutsättning att det inte finns fast egendom, tomtmark eller tillgångar enligt Omsorgsförvaltningens riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Företrädare för dödsboet redovisar dödsboets tillgångar och eventuella skulder. Om dödsboets tillgångar, fast som lös, väl täcker begravningskostnaderna skall en bouppteckning göras.

Vid ett dödsfall är det viktigt att veta att man inte har rätt att betala andra räkningar än begravningsfakturan innan dödsboets ekonomi är kartlagd.

Dödsfallet skall meddelas banken så att alla bankuppdrag stoppas, såsom överföringar, autogiro m.m. Eventuella fordringsägare skall meddelas att ett dödsfall inträffat och att betalningar blir fördröjda.

Ekonomiskt bistånd till begravning

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan ansökan om bistånd göras, till Omsorgsförvaltningen. Bistånd lämnas med upp till 50 % av prisbasbeloppet, varav 35 % avser begravningskostnader och 15 % kostnad för gravsten. Avdrag görs för dödsboets tillgångar.

Hur du fyller i blanketten

 1. Uppgifter om den avlidne
  Ange fullständiga uppgifter enligt respektive rubrik. Här fyller ni i efternamn, alla förnamn samt personnummer på den avlidne. Ni fyller även ni den avlidnes senaste bostadsadress samt datum för dödsdag.
   
 2. Dödsbodelägare
  Dödsbodelägare enligt den legala arvsordningen. Fyll i samtliga dödsbodelägare. Uppge personnummer, namn och adress för alla dödsbodelägare. Fyll även i vilket släktskap alternativt vilken relation ni har till den avlidne. (Efterlevande makar tillhör inte någon speciell arvsklass, för dem finns istället specialregleringar i äktenskapsbalken och ärvdabalken.)
   
 3. Dödsboets ekonomiska tillgångar
  Fyll i vilka ekonomiska tillgångar som finns på dödsdagen. (Bifoga kopior på underlag som styrker uppgivna uppgifter).
  a) Kontanter/Bankmedel på dödsdagen.
  - Kontanter i plånboken, mynt som sparats i bostaden och liknande.
  - Bankmedel (samtliga banker såsom även exempelvis Ica, Coop och liknande).
  Bifoga ekonomisk översikt från samtliga banker.
  Samt kontoutdrag som visar på aktuellt saldo per dödsdagen.
  b) Utfaller någon försäkring
  Fyll i eventuella försäkring som utfaller och tillfaller den avlidne.
  c) Om ”Ja” vilken typ?
  Er uppgift som dödsbodelägare är att undersöka om den avlidnes omfattas av någon form av försäkring som i första hand kan bidra till begravningskostnader. Härefter följer exempel på försäkringar som den avlidne eventuellt kan ha omfattats av:
  - Tjänstegrupplivförsäkring – Denna försäkring bekostas av arbetsgivaren. Var den avlidne fortfarande anställd eller av någon anledning (exempelvis sjukdom, arbetsskada) avslutat anställningen innan den avlidne fyllt 65 år kan försäkringen fortfarande vara gällande. Försäkringen gäller även efter anställningen under vissa förutsättningar (=den så kallade efterskyddstiden). Kontakta den senast kända arbetsgivaren för att kontrollera om den avlidne fanns försäkrad.
  - Grupplivförsäkring – Försäkring via exempelvis medlemskap i något förbund, föreningar eller organisationer. Ett vanligt exempel på en grupplivförsäkring är försäkring via den avlidnes fackförbund.
  - Individuella försäkringar – Undersök om det finns försäkringsbrev. Individuella försäkringar kan ges av olika försäkringsbolag och ett exempel på en individuell försäkring kan vara en livförsäkring.
  - Sakförsäkringar – Motorförsäkringar, hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, reseförsäkring. Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning och dylikt och eller transportkostnader.
  d) Värde av banktillgodohavande, aktier, andra värdehandlingar
  Uppge om det finns någon form av tillgångar via banken, om den avlidne äger aktier eller eventuella andra värdehandlingar. Bifoga underlag som styrker de uppgifter ni uppger.
  e) Finns fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
  Uppge om den avlidne ägde någon bostadsrätt eller tomträtt (mark) per dödsdagen. Är bostaden belånad? Bifoga underlag.
  f) Hade den avlidne något bankfack?
  Om ja bifoga ett inventeringsunderlag underskrivet av två personer.
  g) Uppskattat värde av inventarier och bohag
  Uppge ett uppskattat säljvärde på bohaget och inventarierna. Vill ni som dödsbodelägare behålla något med säljvärde för eget bruk bör ni redovisa värderingsintyg.
  h) Övriga tillgångar
  Uppge om det finns något övrigt värde i dödsboet som ännu ej tagits upp i ansökan om dödsboanmälan. Detta kan vara om den avlidne exempelvis ägde en bil, båt, vapen, hästar, smycken eller liknande.
   
 4. Dödsboets ekonomiska skulder (Bifoga kopior på underlag som styrker uppgifterna)
  a) Offert eller faktura på kostnad för begravning
  Uppge den totala kostnaden för begravningen. Bifoga underlag från begravningsbyrån och eventuella andra underlag som styrker de kostnader som uppges.
  b) Offert eller faktura på eventuell kostnad för gravsten
  Uppge den totala kostnaden för eventuell gravsten. Finns ingen gravsten kan ni stryka rutan.
  c) Skulder på dödsdagen
  Uppge de skulder som uppkommit med anledning av dödsfallet. I utredningen görs olika beräkningar beroende på om den avlidne var ensamstående, gift/sammanboende.
  d) Hade den avlidne någon andel i annat oskiftat dödsbo?
  Om den avlidne har del i oskiftat dödsbo vid tiden för dödsfallet, bör detta dödsbo vara avslutat innan en dödsboanmälan kan göras i den nu avlidnes fall. När dödsboet är skiftat bör bouppteckning bifogas.
   
 5. Ekonomiskt bistånd
  Bocka i ”Ja” om ekonomiskt bistånd för begravning önskas.
   
 6. Försäkran
  Ni som dödsbodelägare skriver under på att de uppgifter ni uppgivit är sanningsenliga och överensstämmer med för er kända förhållanden. Det är viktigt att alla dödsbodelägare skriver under ansökan om dödsboanmälan med datum, signatur och namnförtydligande.

Efter ansökan om dödsboanmälan utreds det av Omsorgsförvaltningens dödsbohandläggare om förutsättningar finns för att en dödsboanmälan ska kunna göras till Skatteverket.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se