Efterbehandling av förorenat område eller byggnad

LÄS MER

Att utföra saneringsåtgärder eller andra typer av markarbeten (så som grävning och schaktning) i ett förorenat område kan innebära ökad risk för spridning och exponering av föroreningarna. Sådana åtgärder räknas därför som miljöfarlig verksamhet som oftast måste föregås av en anmälan till miljöförvaltningen. Att inte göra en sådan anmälan är brottsligt enligt 29 kap. 4 § 1b miljöbalken (1998:808).

Denna blankett för anmälan till miljöförvaltningen kan användas inför sanering av förorenade områden eller byggnader. Blanketten måste undertecknas av behörig företrädare för den som ansvarar för åtgärderna.

Miljöförvaltningen granskar uppgifterna i anmälan och begär vid behov kompletteringar. Senast 6 veckor efter att anmälan är komplett får du ett skriftligt beslut och därefter kan du påbörja arbetet.

Miljöförvaltningen tar ut en timbaserad avgift, enligt gällande taxan beslutad av kommunfullmäktige, för handläggning och tillsyn i samband med anmälan. En situationsplan/karta över föroreningssituationen ska bifogas med anmälan. Är föroreningen konstaterad genom miljöteknisk undersökning bifogas rapporten med anmälan.