Grannyttrande om placering av borrhål för värmepump

LÄS MER

I det fall avståndet mellan borrhålet och fastighetsgränsen är mindre än 10 meter ska din granne intyga att de tagit del av informationen och ger sitt medgivande. Även du som har en befintlig värmepumpsanläggning ska få tillfälle att yttra dig.

För att din granne ska kunna yttra sig ska du visa upp anmälningshandlingar (tomtkarta samt eventuella andra handlingar). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör en lämplighetsbedömning av borrhålets lokalisering i varje enskilt fall.

Som granne har man endast yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpinstallationen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i ärendet. Både sökande och berörda grannar får ta del av beslutet som går att överklaga.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se