Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Blanketten avser anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Komplett anmälan ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Koder för alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen.

Alla anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Koder för avfall finns i bilaga två till avfallsförordningen (SFS 2011:927). Koderna är sexsiffriga.

Förordningarna finns att hämta gratis på www.notisum.se.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbete utgår en tillsynsavgift enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige. För huvuddelen av anmälningspliktiga verksamheter innebär det en årlig fast avgift. För handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden debiteras en timavgift.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se