Spridning av bekämpningsmedel

LÄS MER

Karta ska bifogas som visar spridningsområdets läge. Skyddsvärda objekt som dricksvattenbrunnar, vattendrag, diken, dränerings- och dagvattenbrunnar ska markeras. Kopia av säkerhetsdatablad för aktuella bekämpningsmedel ska bifogas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar behandla din anmälan/ansökan när den är komplett. Glöm därför inta att fylla i alla uppgifter i blanketten och bifoga en situationskartan samt säkerhetsdatablad.

Invänta miljöförvaltningens svar innan ni startar arbetet. För överträdelsen av 2 kapitel 40 och 41 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel kommer du att få betala en miljösanktionsavgift enligt 8 kapitel 10 och 11 §§ förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige för att handlägga din ansökan.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se