Förorenad mark - underrättelse

LÄS MER

Den som äger en fastighet är skyldig att genast upplysa miljöförvaltningen om föroreningen upptäcks. Även brukaren av en fastighet (t.ex. en arrendator) omfattas av upplysningsskyldigheten, liksom exploatörer och andra tillfälliga nyttjare. Skyldigheten är straffsanktionerad enligt 29 kap. 5 § miljöbalken.

Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner i blanketten.

Vid akuta föroreningar (t.ex. oljeutsläpp) måste du omgående kontakta miljöförvaltningen och diskutera behovet av akuta saneringsåtgärder.

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse från miljöförvaltningen där det också framgår om miljöförvaltningen anser att du behöver undersöka eller åtgärda föroreningen.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se