Användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån avfallets föroreningsgrad, det angivna syftet med anläggningen och den berörda platsens bakgrundshalt. Vissa uppgifter kanske inte är relevanta i alla situationer alternativ kan ytterligare uppgifter komma att efterfrågas för bedömningen av anmälan.

Bifoga en situationsplan som visar anläggningens placering, närliggande vattendrag, diken och vattentäkter och annan störningskänslig verksamhet.

Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner i blanketten. Om något av det som efterfrågas i blanketten inte är relevant för er verksamhet, beskriv varför.

Avgift betalas i enlighet med kommunens fastställda taxa.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor och felanmälan)
etjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se