Inackorderingstillägg-ansökan och förändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Myndig elev (fyllda 18 år) ansöker om inackorderingstillägg själv i denna tjänst. När elev är under 18 ska vårdnadshavare ansöka om inackorderingstillägg i denna tjänst.

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

 • Att restiden från hemmet i Hedemora kommun till skolan är minst 60 km (enkel väg).
 • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
 • Att eleven studerar på heltid.
 • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.

Följande elever kan inte få stöd till inackordering:

 • Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program.
 • Elever på introduktionsprogram som har tagits emot enligt skollagens 17 kap. 19 § tredje stycket.
 • Elever på utbildning för rörelsehindrade ungdomar.
 • Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg av CSN.

OBS: Vid flytt, avbrutna studier eller annan orsak är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Hedemora kommun.

Så här ansöker du om inackorderingstillägg

 • Ansökan sker genom att fylla i denna E-tjänst, och görs senast den 30 september inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.
 • Om man ansöker senare än den 30 september, behöver man ange skälen till att man ansöker senare än den 30 september.
 • Intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program, behövs två gånger per läsår. Intyget ska vara daterat efter den 15 september för höstterminen respektive 15 februari för vårterminen. Dessa intyg kan bifogas i E-tjänsten eller skickas till Bildningskontoret på Hedemora kommun.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Inackorderingstillägg i Hedemora kommun är en 1/30 av prisbasbeloppet per månad, som mest 9 månader. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

För 2023 motsvarar detta 1750 kr/månad.

Hur utbetalning sker

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per månad. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till vårdnadshavare. 

Inackorderingstillägg betalas ut till det bankkonto som uppges i ansökan. 

Läs mer om regler för inackorderingstillägg:

https://hedemora.se/wp-content/uploads/2022/11/regelverk-for-inackorderingsbidrag-gymnasium.pdf

 

 

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningnamnden@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa