Svara på grannhörande eller remiss i byggärende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja bygglov i ärendet eller inte.

Om bygglov beviljas och bygglovet går dig emot så kommer du att få kopia av beslutet hemskickat med besvärshänvisning. Om bygglov beviljas och det inte går dig emot kommer det att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Där finns information bland annat om hur du överklagar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa