Installation av värmepump

LÄS MER

Dimensionering, borrning och installation ska ske på ett fackmannamässigt sätt, det vill säga enligt ”Normbrunn -16”.

Vi börjar behandla din anmälan när den är komplett. Glöm därför inte att fylla i alla uppgifter i blanketten och bifoga en situationsplan (obligatorisk) samt en kopia på grannintyg (om avståndet mellan borrhål och fastighetsgränsen är mindre än 10 meter).

Invänta miljöförvaltningens svar innan ni gör inköp och startar arbetet. Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Den som ska installera eller demontera en värmepump ska vara certifierad enligt 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/2014.

En avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige kommer att tas ut i samband med anmälan. Handläggningstiden är maximalt sex veckor.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se