Ny eller ändrad in- och utfart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd för ny eller ändrad in- eller utfart enligt 39§ Väglagen (1971:948)

Om du ska anlägga en in- och utfart från din tomt behöver du ansöka om tillstånd från väghållaren. Väghållaren kan vara Hedemora kommun, Trafikverket eller en enskild väghållare.

Ansökan ska innehålla:

 • en karta där platsen är markerad för den nya in- eller utfarten – görs direkt i e-tjänsten
 • en aktuell bild, så att vi ser hur det ser ut på platsen
 • en detaljerad skiss eller ritning för den nya in-eller utfarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver det kan flera andra tillstånd krävas för att du ska kunna anlägga en in- och utfart. Vilka tillstånd som krävs beror på vilken typ av påverkan förändringen medför. Detta kan vara:

Marklov

Schakttillstånd

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vad kostar det?

Det kostar inget att ansöka, men den sökande står för alla kostnader i samband med angörande eller flytt av in- eller utfart.

Bedömningsgrunder för in- och utfarter

För en fastighet inom ett detaljplanerat område kan det finnas gator med utfartsförbud. På de sträckorna får en in- och utfart inte anläggas.

Grundkriterier för trafiksäkerhet

Platsen för en in- och utfart behöver uppfylla följande kriterier:

 • Inget utfartsförbud på sträckan · God sikt - Häckar och buskage kan skymma sikten (Häckar och buskar - Hedemora kommun)
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,75 meter intill in- och ut­farten
 • Det ska finnas fria sikt­trianglar om minst 2,5 x 2,5 meter, i ömse sidor om utfarten
 • Avståndet till korsning eller över­gångs­ställe ska inte understiga 10 meter
 • Gatans utformning och begränsningar
 • Den nya utfarten får inte försämra framkomligheten på vägen
 • Backning ut på en större gata tillåts generellt inte men undantag kan medges
 • Backning över gång- och cykelväg med större flöden tillåts generellt inte men undantag kan medges
 • Intill skolor, vårdboenden eller liknande verksamheter kan ytterligare krav ställas

Om in- och utfarten uppfyller grundkriterier för trafiksäkerhet gör kommunen en bedömning utifrån infartens påverkan på den allmänna marken och på gatans karaktär med utgångspunkt från:

 • Vilka konsekvenser infarten får för kommunens drift och skötsel av gaturummet.
 • Infarter måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Infarter måste vara väl anpassade till gatans och områdets karaktär.
 • Den nya utfarten får inte försämra framkomligheten på vägen.
 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer, +/- 0,5 meter ändring i marknivån kräver marklov.
 • Utfart kan där det är lämpligt markeras med avvikande material.
 • När det gäller angöring ska allmän plats framförallt tillgodose det allmänna behovet av att kunna angöra en plats, fastighet eller verksamhet.
 • Ytskikt ska anpassas efter befintliga förhållanden.
 • Kantstenssänkning ner till cirka 2–4 centimeter (max 4 centimeter). Fasad kantsten kan användas.
 • Asfaltsramp får inte anläggas på grund av drift och underhåll samt vattenavrinning.

Det är många faktorer som är unika utmed varje gata som kan påverka placering och utformning av en in- och utfart. Det kan till exempel påverka val av kantsten, placering av belysnings­stolpar och träd samt elskåp och brunnar. Kommunen kan därför i vissa fall behöva ställa ytterligare krav.

Utförande

Om in- och utfarten anses lämplig ställer kommunen krav på utförandet för åtgärder på allmän plats, enligt anvisning om grävning på allmän mark.

Det är fastighetsägarens ansvar att arbetet utförs enligt dessa direktiv. När arbetet är utfört genomförs en syn av kommunen innan åtgärden godkänns.

Logga in

För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering välja att spara och fortsätta senare. Ditt sparade ärende hittar du under Mina sidor.

Registrerar du ett ärende för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets eller föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att följa ärendets handläggning. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets eller föreningens ärende. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa