Förteckning över tillgångar och skulder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ditt uppdrag startar som ställföreträdare eller förordnad förmyndare måste du lämna in en förteckning över all huvudmannens egendom som du förvaltar. Förteckning lämnas in inom två månader från det att tingsrätten beslutade att anordna ställföreträdarskapet. Ta med alla kända tillgångar och skulder. Bifoga kapital- och räntebesked från bank och bevis om överförmyndarspärr på konton som inte används för de löpande utgifterna. Det är viktigt att saldobeskeden är per förordnandedagen och att huvudmannens samtliga konton framgår av sammanställningen.

Skyldigheten att lämna en förteckning gäller inte vid byte av god man eller förvaltare.

Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. Det är du som tagit uppdraget att förvalta huvudmannens egendom som ska ge in redovisningshandlingen och skriva under den på heder och samvete. Utan din underskrift är handlingen inte en giltig redovisningshandling i lagens mening. När du lämnar in en redovisningshandling på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken. Om du medvetet, eller genom grov oaktsamhet, lämnar uppgifter som inte stämmer kan det medföra straffansvar.

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren/nämnden. Som första åtgärd ska föräldrarna lämna en förteckning till överförmyndaren/nämnden.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa